Het Palliatief Netwerk Mechelen is een pluralistische organisatie waarbij elke zorgsetting uit het arrondissement zich kan aansluiten : woon- en zorgcentra, ziekenhuizen, thuisverpleegkundigen, diensten gezins- en bejaardenhulp, mutualiteiten, huisartsenverenigingen, kinesisten, apothekers-verenigingen, …
Het netwerk vervult de opdrachten die de Overheid in het koninklijk besluit van 19 juni 1997 heeft voorzien :


* Informeren en sensibiliseren
Het netwerk wil zowel de bevolking als professionele zorgverleners gevoelig maken voor palliatieve zorg en zijn aanverwante items. Het wil hen inlichten over alle beschikbare mogelijkheden in de palliatieve zorg door middel van voordrachten, informatie-avonden, publicaties, beurzen, …


* Deskundigheidsbevordering
Het netwerk wil ondersteuning bieden bij het bevorderen van de deskundigheid van alle betrokken partners en hun medewerkers. Hiertoe werden diverse formules gecreëerd en verschillende samenwerkingsverbanden tot stand gebracht.
Voor meer informatie hierrond kan u de vormingsbrochure consulteren.


* Samenwerking tussen de verschillende zorgsettings
Het Netwerk wil de samenwerking tussen de verschillende settings stimuleren en bevorderen. Onder verschillende vormen wil het Netwerk een uitwisselingsplatform bieden en inhoudelijk meewerken aan projecten die bijdragen tot de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur in de zorgsetting.


* Uitbouwen en coördineren van een vrijwilligerswerking
De vrijwilligerswerking vormt van in het begin een onmisbare pijler binnen PNM en binnen de palliatieve thuiszorg.
Het netwerk biedt een kader waarin vrijwilligers zich kunnen inzetten voor palliatieve zorg.
Het Netwerk zorgt voor de recrutering, de opleiding en de opvolging van de vrijwilligers.
Meer over de vrijwilligerswerking vindt u in het luik ‘vrijwilligerswerking’ van deze brochure.


* Dienstverlening
Het netwerk biedt structurele ondersteuning en psychosociaal advies aan de multidisciplinaire begeleidingequipe (MBE).
Het aanbod van deze MBE vindt u in het luik ‘multidisciplinaire begeleidingsequipe’ in deze brochure.


* Rouwzorg
Het netwerk werkt aan de sensibilisering van professionelen en niet-professionelen omtrent verlies en rouw. Het beschikt over lijsten rond rouwliteratuur. Verder kan er vanuit een sociale kaart rouwzorg adequaat en gericht doorverwezen worden.


* Registreren en evalueren
Het netwerk heeft ook als taak de dienstverlening te evalueren, de behoeften waarin eventueel nog moet voorzien worden te ramen, en de verschillende mogelijkheden om daaraan te voldoen te analyseren.

Griet Snackaert
Algemeen coördinatorEveline De Blauwer
Klinisch psychologe